Cumparaturi online..Si reclame..

Gold FM Romania - Tineretea Ta E Aici!

vineri, 25 noiembrie 2011

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL NAŢIONAL PE ANII 2011-2014 Încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr.


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL NAŢIONAL
PE ANII 2011-2014
Încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr.

CAPITOLUL 1
Dispoziţii generale
ART.1. -  (1) Părtile contractante, reprezentate conform anexei 7, recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.
(2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internaţionale pe care Romania le-a ratificat, Constituţiei Romaniei şi legislaţiei naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat.

ART.2. - (1) Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional cuprinde drepturile şi obligaţiile angajatorilor*) şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă prevazute de legislaţia în vigoare precum şi cele convenite în procesul de negociere.
(2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, stabilite conform legii, drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili prin contractele colective de muncă şi, dupa caz, prin acorduri privind relaţiile de serviciu, la nivel de ramură, grup de unităţi*), unităţi şi instituăţii.
*) În sensul prezentului contract:
- termenul „angajator” desemnează pe cel care angajează - persoana juridică sau fizică autorizată potrivit legii, care administrează, utilizează capital, indiferent de natura acestuia, şi care foloseşte forţa de muncă salariată;
- termenul „unitate” desemnează societaţile comerciale, alte organizaţii cu scop lucrativ, instituţiile publice şi orice persoană juridică ce angajeaza salariati;
- companiile naţionale şi regiile autonome sunt definite prin lege grupuri de unităţi;
- termenul de „acorduri privind relaţiile de serviciu” desemnează actele încheiate în baza negocierilor derulate între reprezentanţii instituţiilor publice şi reprezentanţii funcţionarilor publici.
(3) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind aplicarea principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, fără discriminări pe baza de criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.
(4) Principiul plăţii egale pentru muncă egală implică, pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă pentru care este atribuită o valoare egală, eliminarea, cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare, a oricărei discriminări pe criteriul sexului.

ART.3. - (1) Clauzele contractelor colective de muncaă produc efecte dupa cum urmează:
a) pentru toţi salariaţii incadraţi in unitaţile din ţară, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, roman sau strain/mixt), în cazul contractelor colective de muncă la nivel naţional;
b) pentru toţi salariaţii încadrati în toate unitaţile din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, roman sau strain/mixt);
c) pentru toţi salariaţii încadraţi la angajatorii care fac parte din grupul de unitati pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, roman sau strain/mixt);
d) pentru toţi salariaţii angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, roman sau strain/mixt).
 (2) Contractele colective de munca se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor publice. Prin aceste contracte nu pot fi negociate clauze referitoare la drepturile a căror acordare şi al caror cuantum sunt stabilite prin dispoziţii legale.
(3) În cazul în care, din diferite motive, parţile au încheiat contracte colective de muncă la un nivel inferior înaintea contractelor la nivel superior, cele de la nivelurile inferioare se vor adapta contractelor colective de la nivel superior, acolo unde prevederile minimale ale acestora nu au fost atinse.

ART.4 - (1) Prezentul contract se încheie pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea revizuirii anuale.
(2) Daca nici una dintre parţi nu denunţa contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte pană la
încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

ART.5 - (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se aduce la cunostinţa, în scris, celeilalte parţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.
(3) Parţile convin ca în perioada negocierilor, atat în cazul în care se fac modificări, cat şi în cazul denunţării contractului, la nivelurile de negociere să nu declanşeze greve, iar la nivel de unitate sau grup de unităţi să nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salariatilor.

ART.6. - Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit legii.

ART.7. - (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract precum şi pentru monitorizarea aplicării lui, parţile convin să instituie o comisie  de aplicare şi monitorizare a contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional.
(2) Competenţa, componenţa , organizarea şi funcţionarea comisiei prevăzute la alin.(1), sunt stabilite prin regulamentul din anexa nr. 1 la prezentul contract.

ART.8. - (1) Drepturile salariaţilor prevazute în prezentul contract colectiv de munca nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele colective de munca încheiate la nivel de ramură, grupuri de unităţi şi unităţi înaintea încheierii Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional.
(2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.
(3) Parţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţina proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.
(4) Parţile convin să se informeze reciproc şi să facă demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale, în vederea consultării organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare, în toate cazurile în care se iniţiază acte normative ce privesc relaţiile de muncă.

ART.9. - (1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevazute în prezentul contract pentru personalul instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, sindicatele şi ministerele vor purta negocieri cu guvernul pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal şi pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum şi în vederea modificarii ulterioare a acestuia.
(2) Parţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementează astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.
(3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevazute la alin. 1, părtile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de personal la institutiile publice.


CAPITOLUL 2
Timpul de muncă
ART.10. - (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.
(2) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la alin. 1, este considerată muncă suplimentară.
(3) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerinţele producţiei, se poate stabili un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore de săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu o săptămână înainte.
(4) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.
(5) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.
(6) În cazurile în care durata normală a timpului de muncă se stabileşte potrivit prevederilor alin. 5, durata timpului de muncă zilnic nu poate depăşi 10 ore.
(7) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru, pot fi stabilite forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, program fracţionat; locurile de muncă la care se aplică aceste forme specifice de organizare, precum şi modalităţile concrete de organizare şi evidenţă a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi sau unităţi.
(8) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe saptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin execepţie, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi peste 48 de ore pe săptămână, care include şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă , calculată pe o perioadă de referinţă de trei luni, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
(9) Pentru ramurile de activitate şi sectoarele de activitate consemnate în Anexa nr. 6, se pot negocia la nivel de ramuri, perioade de referinţă mai mari de trei luni, dar care să nu depăşească 12 luni.
(10) La solicitarea comună sau a uneia dintre părţile negociatoare ale contratului colectiv de muncă la nivel de ramură, Comisia paritară constituită la nivelul Contratului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional se va întruni în regim de urgenţă, şi se va pronunţa asupra cererii de extindere a perioadei de referinţă, prevăzută de Art. 111 din Codul Muncii, pentru ramuri sau sectoare ce nu sunt prevăzute în Anexa nr. 6 şi pentru care s-au prezentat solicitări.
(11) Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă maximă de 3 săptămâni, să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână.

ART.11. - (1) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal, prevăzute în contractele colective de muncă de la unităţi, timpul de muncă poate fi parţial, corespunzător unor fracţiuni de normă.
(2) La cerere, salariaţii încadraţi cu timp de muncă parţial vor putea fi încadraţi cu timp de muncă normal, dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor posturi

ART.12. - (1) Salariatii care îşi desfasoara activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în conditiile prevăzute de lege, şi nu pot fi solicitaţi să efectueze ore suplimentare, cu excepţia cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activităţii respective sau a unor situaţii aparute fortuit.
(2) Durata reducerii timpului normal de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi si unităţi.

ART.13. - (1) Orele de începere şi terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern.
(2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, cei care angajează şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalităţi de aplicare a acestora.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă

ART.14. - (1) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare.
(2) Salariaţii pot fi chemaţi să presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor.
(3) Pentru prevenirea sau înlaturarea efectelor unor calamitati naturale, ale unor accidente ori ale altor cazuri de forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta muncă suplimentară cerută de cel care angajeaza

ART.15. - (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în urmatoarele 30 de zile, după efectuarea acesteia.
(2) În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

ART.16. - (1) Munca prestată în intervalul dintre orele 22 si 6, cu posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus faţa de aceste limite, este lucru în timpul nopţii.
(2) Durata normală a timpului de muncă pentru salariatul în regim de noapte, nu poate depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maxim 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale privind repausul saptămânal.
(3) Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.
(4) Prevederile alin. 2 nu se aplică salariaţilor care lucrează în locuri de muncă cu condiţii deosebite, unde durata timpului de muncă este mai mică de 8 ore.
(5) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.
(6) Salariaţii care urmează sa desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea, periodic.
(7) Condiţiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii.
(8) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legatura cu aceasta vor fi trecuţi la o munca de zi pentru care sunt apţi.
(9) Ţinerii care nu au împlinit varsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.
(10) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăpteaza nu pot fi obligate sa presteze muncă de noapte.

ART.17. -   (1) Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de baza şi vechimea în muncă. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dacă activitatea unităţii permite.
(2) Femeile care au în îngrijire copii de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 normă, dacă nu beneficiază de creşă sau cămin, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreaga.
(3) Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide, dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maxim 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale.
(4) Salariata în cauza este obligată sa prezinte adeverinţă medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alineatelor precedente se stabileşte prin contractele colective de muncă la nivel de unitate.

ART.18. - În durata normală a timpului de muncă nu intră timpii consumati cu echiparea-dezechiparea la începutul şi sfârşitul programului.


CAPITOLUL 3
Sănatatea şi securitatea în muncă
ART.19. – (1) Părţile se obligă sa depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului institutionalizat prin legislaţia în vigoare, în vederea ameliorării permanente a condiţiilor de muncă.
(2) În scopul realizării obiectivului prevăzut la alineatul precedent, părţile contractante vor asigura includerea în contractele colective a măsurilor prevăzute de Legea nr. 319/2006.
(3) La stabilirea măsurilor vizând condiţiile de muncă, părţile implicate vor ţine seama de următoarele:
    a) măsurile incluse în contractul colectiv de muncă să fie de natură să realizeze cel puţin asigurarea condiţiilor de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în norme; dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt sau mediu pentru realizare, până la asigurarea parametrilor minimali salariaţii beneficiind de compensări băneşti sau de altă natură;
    b) măsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncă vor fi stabilite împreună cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă.
(4) Patronatele şi sindicatele pot organiza, în comun, la nivelul ramurilor, grupurilor de unităţi şi unităţilor, servicii de securitate şi sănătate în muncă.

ART.20. - (1) Organizarea activităţii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi raspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt de competenţa exclusivă a celor care angajează.
(2) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi - muncitori, tehnicieni, ingineri, economişti, cadre de altă specialitate şi lucrători din activitatea administrativă atât pentru cei salarizaţi în acord, cat şi pentru cei salarizaţi în regie. Normele de muncă se exprimă - în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau ale altor activităţi ce se normează - sub forma de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sfere de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei munci. Normele de muncă se elaborează de către patroni cu acordul organizaţiilor sindicale corespunzătoare.
(3) Normele de muncă aprobate de conducătorul unităţii constituie anexa la contractul colectiv de muncă şi se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.

ART.21. - (1) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăreia, şi se bazează pe tehnicile normării muncii; aceasta se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnica a muncii.
(2) În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de patron, cât şi de sindicate. În caz de divergenţă în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă se va recurge la o expertiza tehnică ce va fi stabilită de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele părţi.
(3) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat.
(4) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de patroni pentru prima solicitare a sindicatelor.

ART.22. - Angajatorul are obligaţia sa asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.

ART.23. - Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale, locuri de muncă cu condiţii deosebite şi locuri de muncă cu condiţii speciale, stabilite potrivit reglementărilor legale.

ART.24. - (1) Pentru prestarea activităţii în locurile de muncă cu condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salariaţii au dreptul, după caz, la sporuri la salariul de bază, durata redusă a timpului de lucru, alimentaţie de întarire a rezistentei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevăzute de contractele colective de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii; duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevăzute în lege.
(2) Salariaţii încadraţi în categoriile prevăzute la alin. 1 vor fi supuşi obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, în condiţiile şi la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi instituţie.
(3) În cazul în care una sau mai multe din condiţiile deosebite se regăsesc pentru toţi salariaţii unei unităţi, unei secţii, unui atelier sau ai unui loc de muncă se vor stabili pentru aceştia prin negociere salarii de bază al căror cuantum nu va fi mai mic decât suma salariului de bază şi a sporurilor negociate.
(4) La locurile de muncă cu condiţii specifice, unde numai o parte dintre salariaţi lucrează în astfel de condiţii, aceştia vor beneficia de sporuri.

ART.25. - (1) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia pentru refacerea capacităţii de muncă încă doua luni, dacă au beneficiat anterior de acestea, de spor pentru nocivitate şi alimentaţie de protecţie a organismului.
(2) De drepturile prevăzute la alin. 1 beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. 1 şi îşi schimba locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură la noul loc de muncă sunt mai mici.

ART.26. - În toate cazurile in care condiţiile de muncă s-au înrăutăţit, determinand reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbarii condiţiilor de muncă.

ART.27. - (1) Părţile sunt de acord că nici o măsură privind sănătatea şi securitatea în muncă nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.
(2) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de sănătate şi securitate în muncă. Prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu dispozitiile  Legii 319/2006, reglementările elaborate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi cu normele proprii. Timpul aferent acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de muncă şi este salarizat.
(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de muncă şi la normele privind sanatatea si securitatea în muncă, pe care este obligat în procesul muncii să le cunoască şi să le respecte.
(4) În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de sănătate şi securitate în muncă, salariaţii vor fi instruiti în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.

ART.28. - (1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suportă integral de către angajator.
(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suportă potrivit prevederilor legale şi celor din contractele colective de muncă de la celelalte niveluri.
(3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, patronul cere o anumită vestimentaţie specială, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de către angajator.

ART.29    Prin contractele colective de muncă la nivel de unitate sau instituţie se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmăriţi la fiecare loc de muncă, în vederea luării măsurilor de protecţie a muncii specifice, precum şi programele de control al realizării măsurilor stabilite.
   
ART.30    (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, patronul va lua următoarele măsuri de amenajare ergonomică a locului de muncă:
    a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii, temperatură, aerisire, umiditate);
    b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare, săli de repaus);
    c) diminuarea până la eliminarea treptată a emisiilor poluante.
    (2) Măsurile concrete, în sensul prevederilor alin. 1, se stabilesc în contractele colective de muncă din unităţi şi instituţii.
    (3) Salariaţii sunt obligaţi sa păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de patron, să nu le deterioreze şi să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora.
   
ART.31    (1) Patronul va organiza la angajare şi, ulterior, o data pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea imbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. Condiţiile concrete urmează să fie stabilite la nivel de unitate, cu consultarea sindicatelor.
    (2) În cazul în care dispoziţii legale speciale sau ale contractului colectiv de muncă prevăd examinari medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.
    (3) Salariaţii sunt obligaţi sa se supună examenelor medicale în condiţiile organizării potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinară.
    (4) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi, ulterior, o dată pe an se face de către unităţile sanitare de specialitate acreditate de patronat şi de Ministerul Sănătăţii.
   
ART.32    La cererea uneia dintre părţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de  muncă vor fi consultaţi la modificarea duratei timpului de lucru şi la acordarea de concedii suplimentare.
   
ART.33    (1) Părţile vor asigura un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi a tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi prevederile prezentului contract.
    (2) Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la muncă de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare şi nu vor putea fi detaşate decât cu acordul lor.
    (3) La solicitarea Comitetului de sănătate şi securitate în muncă, angajatorul are obligaţia sa evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al salariatei care anunţă că este însărcinată, precum şi al salariatei care alăptează şi să le informeze cu privire la acestea.
    (4) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri.
  
ART.34    Patronul nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.
  
ART.35    În cazul recomandărilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilităţile fiecărei unităţi, care vor fi stabilite împreună cu sindicatele.

ART.36. - (1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, în fiecare unitate cu cel puţin 50 de salariaţi se va constitui un comitet de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Comitetul de sănătate şi securitate în muncă este  constituit din reprezentanţii desemnaţi de sindicatele reprezentative din unitate, pe de o parte, şi angajator sau reprezentaţii săi desemnaţi, în numar egal cu cel al reprezentaţilor lucrătorilor, pe de altă parte.
 (3) Reprezentanţii în Comitetele de sănătate şi securitate în muncă desemnaţi de sindicatele reprezentative din unitate  sau acolo unde acestea nu există, aleşi de către salariaţi, poartă denumirea  de lucrători delegaţi ai salariaţilor cu răspunderi specifice în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă sau lucrători desemnaţi.
(4) Lucrătorii delegati prevăzuţi la alineatul precedent vor fi aleşi pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii. Aceştia pot fi retraşi sau înlocuiţi în aceleaşi condiţii în care au fost desemnaţi.
(5) Dacă înr-o unitate apare un sindicat reprezentativ, lucratorii delegaţi în Comitetul de sanatate şi securitate în muncă vor fi desemnaţi de acesta.
(6) Timpul de muncă afectat activităţii în comitetele de sănătate şi securitate în muncă se consideră timp de lucru efectiv prestat şi va fi prevăzut în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
(7) Activitatea comitetelor de sănătate şi securitate în muncă se va desfasura în baza reglementărilor cadru în vigoare şi a  regulamentelor proprii.

ART.37. În scopul prevenirii şi diminuării nivelului stresului la locul de muncă, angajatorul împreună cu semnatarii contractului colectiv de muncă vor depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unităţii, a standardelor de management pentru gestionarea stresului la locul de muncă, astfel:
(1) În ce priveşte conţinutul muncii:
a) la fundamentarea normelor de muncă pentru salariaţi, se va avea în vedere numărul de ore de muncă, stabilite prin lege şi contractele colective de muncă aplicabile;
b) se va urmări ca nivelul de  competenţă, aptitudinile şi abilităţile salariaţilor să corespundă cerinţelor locului de muncă;
c) condiţiile locului de muncă trebuie să fie adaptate ergonomic, salariaţilor;
d) salariaţii vor fi informaţi şi consultaţi şi vor avea la dispoziţie toate informaţiile necesare, care să le permită să înţeleagă care sunt responsabilităţile lor, conform fişei postului .
(2) În ce priveşte controlul asupra muncii efectuate:
a) angajatorul va încuraja salariatul să-şi utilizeze capacităţile şi iniţiativele la locul de muncă;
b) împreună cu sindicatele sau după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, angajatorul va stabili un sistem de stimulente pentru ca salariaţii să fie motivaţi în îndeplinirea cât mai bună a sarcinilor de serviciu.
(3) În ce priveşte gestionarea activităţii la locul de muncă, prin contractele colective de muncă aplicabile se vor stabili intervalele de timp şi modalităţile practice de informare a salariaţilor privind modificările apărute sau în curs de apariţie, legate de condiţiile de muncă.
(4) În ce priveşte relaţiile de muncă, prin grija Comitetului de sănătate şi securitate în Muncă şi a Comisiei Paritare, se vor analiza informaţiile legate de rele practici la locurile de muncă şi se vor dispune măsuri corective.

CAPITOLUL 4
Salarizarea si alte drepturi bănesti
ART.38.    (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă.
    (2) La unităţile producătoare de produse agricole, o parte din salariu se poate plati şi în natură. Plata în natură, stabilită prin negocieri colective în unităţi, nu poate depăşi 30% din salariu.
    (3) Plata în natură a unei părţi din salariu, în condiţiile stabilite la art. 160 din Codul muncii, este posibilă numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă.
    (4) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

ART.39.    (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:
    a) în regie sau după timp;
    b) în acord;
    c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
    d) alte forme specifice unităţii.
    (2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din următoarele forme:
    a) acord direct;
    b) acord progresiv;
    c) acord indirect.
    (3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
    (4) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activităţi se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau, după caz, instituţie.
Art.40. (1) Salariul de bază minim brut pe oră, negociat, va fi de 4,118lei/oră, respectiv 700lei pentru un program complet de lucru de 170 de ore pe lună.
(2)Strict pentru anul 2011, se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru următoarele categorii de salariaţi:
a) muncitori:
1. necalificaţi – 1;
2. calificaţi – 1,1.
b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. liceală – 1,1;
2. postliceală – 1,15;
c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. şcoala de maiştri – 1,3;
2. studii superioare de scurtă durată – 1,3.
d) personalul încadrat în funcţii pentru care condiţia de păregătire este cea de studii superioare – 1,72.
(3) Coeficienţii de ierarhizare de la alin.( 1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.
 (4) Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1), se va stabili ţinând cont şi de standardele ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiei respective.
(5) Art.40 din CCMUN 2011-2014 va face obiectul negocierii anuale, conform legii. Pentru anul 2012, grila de ierarhizare din art.40, alin.(2) va avea ca referinţă următorii coeficienţi minimi de ierarhizare:
a) muncitori:
1. necalificaţi – 1;
2. calificaţi – 1,2.
b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. liceală – 1,2;
2. postliceală – 1,25;
c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. şcoala de maiştri – 1,3;
2. studii superioare de scurtă durată – 1,5.
d) personalul încadrat în funcţii pentru care condiţia de păregătire este cea de studii superioare – 2.

ART.41. - (1) Părţile contractante sunt de acord ca în perioada următoare să acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de bază, care să reprezinte retributia pentru munca prestată şi condiţiile de la locul de muncă, astfel încât salariul de bază să aibă pondere majoritară în salariu.
(2) Sporurile se acordă numai la locurile de muncă unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază.
(3) Sporurile minime ce se acordă în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de bază;
b) pentru condiţii nocive de muncă, 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi in zilele de sărbători legale ce nu au fost compensate corespunzator cu ore libere platite se acordă un spor de 100% din salariul de bază;
d) pentru vechime în muncă, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază;
e) pentru lucrul în timpul nopţii, 25% din salariul de bază;
f) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii se poate acorda un spor de pâna la 50% din salariul de bază al funcţiei înlocuite; cazurile în care se aplică această prevedere şi cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi sau unităţi.
(4) Sporurile prevazute la alin.3, lit. a) si b) nu se includ în salariul de bază şi nu  se mai acordă după normalizarea condiţiilor de muncă în conformitate cu dispoziţiile art. 25 din prezentul contract.
(5) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi şi unităţi pot fi negociate şi alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi străine, dacă aceasta nu este cuprinsă în obligaţiile postului etc.).

ART. 42. - (1) Adaosurile la salariul de bază sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de salarii realizat lunar şi cumulat;
c) alte adaosuri, convenite la nivelul unităţilor şi instituţiilor.
(2) Alte venituri sunt:
a) cota-parte din profit ce se poate repartiza salariaţilor cu aprobarea Consiliului de Administraţie, care este de până la 10% în cazul societăţilor comerciale şi de până la 5% în cazul regiilor autonome;
b) tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creşă, şi alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale şi întelegerii părţilor.
(3) Condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participării la fondul de participare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada pentru care se acordă cota de participare la profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi după caz, instituţie.

ART.43. – (1) Angajatorul va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin, în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
(2) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat sa plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
(3) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost întreruptă, salariaţii vor primi 75% din salariul de bază individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii. Prin negocieri la nivelul unităţii sau instituţiei se va stabili modul concret de realizare a prevederii de a rămâne la dispoziţia unităţii, prezenţi în incinta unităţii în aşteptarea reluării activităţii sau la domiciliu, de unde să poată fi convocaţi de unitate.
(4) În cazurile prevăzute la alin. 3, salariaţii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru astfel de situaţii.
(5) În cazul în care din motive obiective este necesară reducerea sau întreruperea temporară a activităţii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluării ei, unitatea, cu acordul sindicatelor, poate acorda concediu fără plată.

ART.44. - Plata salariilor se face periodic, la datele ce se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii sau instituţiei.

ART.45. - Salariaţii unităţilor trimişi în delegaţie în ţară sau in străinatate, vor beneficia de următoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport, asigurare şi a costului cazării, potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri;
b) diurna de deplasare al cărei cuantum se stabileşte prin negociere la nivel de ramură, grupuri de unităţi sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică la instituţiile publice.

ART.46. - Salariaţii unităţilor trimişi în detaşare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute la art. 45. În cazul în care detasarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile.

ART.47. - Persoanele detasate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşării, cu excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii, chiar dacă la locul de muncă unde sunt detaşate acestea nu se mai regăsesc. Dacă la locurile de detaşare, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi, persoanele detaşate beneficiază de acestea, inclusiv de toate drepturile privind protecţia şi igiena muncii, corespunzătoare noului loc de muncă.

ART.48. - (1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii.
(2) În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.

ART.49. - Angajatorii vor tine o evidenţă în care să se menţioneze activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.

ART.50. - Salariaţii care se pensionează pentru limita de varsta primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin două salarii de bază  avute în luna pensionării.

ART.51. - În afară de ajutoarele prevăzute de lege, la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de următoarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel putin două salarii medii  lunare pe unitate;
b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legatura cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 3 salarii  medii pe unitate;
c) un salariu mediu pe unitate, plătit de aceasta mamei, pentru naşterea fiecarui copil; dacă mama nu este salariată, soţul acesteia beneficiază de plata unui salariu mediu pe unitate;
d) un salariu mediu pe unitate  plătit de unitate la decesul soţului sau sotiei ori la decesul unei rude de gradul I aflate în întreţinerea salariatului.

CAPITOLUL 5
Concedii si zile libere
ART.52.    (1) În fiecare săptamână, salariatul are dreptul, de regulă, la 2 zile consecutive de repaus săptămânal.
(2) Repausul săptămânal se acordă, de regulă, sâmbata şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămânal să fie acordate şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe o perioadă mai mare.
   
ART.53.    (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
    - 1 şi 2 ianuarie;
    - prima şi a doua zi de Pasti;
    - 1 Mai;
    - 1 Decembrie;
    - prima şi a doua zi de Crăciun;
    - 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele crestine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

ART. 54. – (1) În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze în condiţiile stabilite  prin contractele colective de muncă şi/sau regulamentele interne aplicabile.
(2) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei, cu o durata de 15 minute, se include în programul de lucru.
(3) Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute în cazul în care durata zilnică atimpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.

ART. 55. - Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Angajatorul va analiza cererea şi va aproba aceasta în funcţie de posibilităţi.

ART.56.  (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. 1:
    a) salariaţii care au varsta sub 18 ani au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu plătit de 24 de zile lucrătoare;
    b) salariaţii nou-angajaţi, pentru primul an de activitate înscris în cartea de muncă au dreptul la un concediu de odihna plătit cu o durată minima de 20 de zile lucrătoare.
   
ART.57.    (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar cu o durată de 3 zile, iar salariaţii nevăzători cu o durată de 6 zile.
    (2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite beneficiază de concedii de odihnă suplimentare de minimum 3 zile pe an.
   
ART. 58.    Prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri, se vor stabili criteriile pe baza cărora salariaţii sa beneficieze de concedii de odihnă anuale şi de concedii de odihnă suplimentare mai mari.

ART.59. - (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii vor primi o indemnizaţie ce reprezintă media zilnică a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
2) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul colectiv de muncă şi în contractul individual de muncă luate împreună, corespunzător numărului de zile de concediu.
(3) Prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri se poate stabili ca, în raport cu posibilităţile economico-financiare ale unităţii, pe lângă indemnizaţia de concediu, să se plătească şi o primă de vacanţă.
(4) Indemnizaţia de concediu şi, după caz, prima de vacantă se plătesc înainte de plecarea în concediu.
(5) Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.

ART.60.    (1) Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului; una din fracţiuni va trebui sa fie de cel puţin 15 zile lucrătoare. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs.
(2) Când din motive neimputabile salariatului acesta nu şi-a efectuat integral concediul de odihna pe anul în curs, restul de concediu se va acorda până la sfârşitul anului următor, în perioada solicitată de salariat.
   
ART.61.    (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situaţii, după cum urmează:
a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b) căsătoria unui copil - 2 zile;
c) naşterea unui copil - 5 zile + 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură;
d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor - 3 zile;
e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor - 1 zi;
f) donatorii de sânge - conform legii;
g) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în altă localitate - 5 zile.
(2) Salariaţii au dreptul la 30 de zile concediu fără plată, acordat o singura data, pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de diplomă în învăţământul superior. Acest concediu se poate acorda şi fracţionat, la cererea salariatului.
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată.

ART.62. - (1) În afară concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la doi ani, salariata mamă poate beneficia de încă un an concediu fără plată.
(2) Pe perioada în care salariata se află în concediul prevăzut la alin. 1, nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de muncă pe durată determinată.

ART.63. - (1) La nivelul unităţii, din fondul pentru cheltuieli sociale constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnă recuperatorie în staţiunile balneoclimaterice, în care este inclus şi transportul pe calea ferată (tren personal, clasa a II-a).
(2) În limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor pentru salariaţi şi membrii lor de familie, în raport cu salariul de bază şi în funcţie de sezon, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 2, cu condiţia ca biletele sa fie procurate cu acordul organizaţiilor sindicale şi să prevadă efectuarea sejurului într-o unitate aparţinând sistemului sindical, ministerelor sau unităţilor în cauză.
(3) Pentru alte situaţii decât cele prevăzute în alineatul precedent, unitatea va suporta cheltuielile pentru toate biletele procurate cu acordul sindicatului ori dacă, în cazul biletelor de tratament, există recomandarea expresă a medicului pentru o anumită staţiune care nu aparţine sistemului sindical, ministerelor sau unităţii în cauză.
(4) Costul biletelor de tratament se suportă în conformitate cu prevederile legislaţiei în materia asigurarilor de sănătate.

ART.64. - Beneficiarii biletelor de tratament balnear şi odihnă din instituţiile publice vor suporta o contribuţie bănească diferenţiată în funcţie de salariul de bază şi de sezon, contribuţie calculată conform legii.

ART.65. - Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru recuperare în urma unor accidente de muncă şi tratarea unor boli profesionale se suportă în condiţiile legii, angajatorul efectuând, la nevoie, cheltuieli în avans în acest scop, urmând să le recupereze de la asigurător potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

ART.66.    (1) În cazul în care salariata se află în concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o anumită perioadă, diferenţa dintre salariul de bază individual avut şi indemnizaţia legală la care are dreptul.
(2) Perioada pe durata căreia se acordă compensarea va fi stabilită prin contractele colective de muncă la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 6 săptămâni.
(3) Diferenţele de salarii vor fi acordate din fondul de salarii.
   
ART.67.    În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului până la doi ani se vor acorda tatălui, dacă acesta are copilul în îngrijire.

ART.68.    În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fără plată neutilizat de mamă, până la data decesului acesteia, cu drepturile prevăzute la art. 62.

CAPITOLUL 6
Contractul individual de muncă
ART.69. – (1) Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoana fizică, denumita salariat, se obligă sa presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
(2) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă (CIM).
   
ART.70.    (1) Încheierea CIM se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competentei profesionale.
(2) Angajatorul se obligă să aducă la cunostinta salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor.
(3) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoana din afară unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.
(4) Salariatul căruia i-a încetat calitatea de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobandirii capacităţii de muncă, va fi reintegrat, pe cât posibil, în funcţia avută la data pierderii capacităţii de muncă.
(5) Prevederile alin. 1 şi 2 se aplică şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare.

ART.71.    (1) Încheierea CIM se va face pe perioada nedeterminată. Dacă salariatul solicită asistenţă din partea organizaţiei sindicale, aceasta se poate acorda.
(2) Contractele individuale de muncă se pot încheia şi pe durată determinată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
(3) CIM va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în anexa nr. 3.
(4) Contractele individuale de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează.
   
ART.72.    (1) CIM se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul părţilor sau din initiativa uneia dintre părţi în cazurile prevăzute de Codul muncii.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu dă dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterală a CIM pentru acest motiv.
(3) Delegarea şi detasarea salariaţilor se fac în condiţiile prevăzute de lege, cu drepturile prevăzute în prezentul contract.

ART.73. - Executarea CIM se suspendă în cazurile prevăzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada exercitării unei funcţii eligibile remunerate de organizaţia în care salariatul îşi desfăşoară activitatea pe timpul mandatului.

ART.74. - (1) Încetarea CIM poate avea loc - în condiţiile prevăzute de lege - printr-unul din următoarele moduri:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi condiţiile limitative prevăzute de lege.
(2) În cazurile în care unitatea este obligată, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncă, durata preavizului va fi de 20 de zile lucrătoare.Prin derogare, pentru salariaţii I.M.M-urilor, preavizul va fi de 15 zile lucrătoare, conform dispoziţiilor din Legea nr. 53/2003-Codului Muncii.
(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii, pentru a-şi cauta un loc de muncă, fără ca aceasta sa afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de angajator.

ART.75.  (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o sancţiune nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie.  Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărui membru este salariatul cercetat.
(3) Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii.
(4) În cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice date concludente după care să se poată stabili existenţa sau inexistenţa vinovăţiei. Ascultarea şi verificarea apărărilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
(5) Neprezentarea salariatului la convocarea facută în condiţiile prevăzute la alin. (4) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului sa dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea următoarelor aspecte:
    a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
    b) gradul de vinovăţie a salariatului;
    c) consecinţele abaterii disciplinare;
    d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
    e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(7) Salariatul are dreptul să cunoască toate actele şi faptele cercetării şi să solicite în apărare probele pe care le consideră necesare.
(8) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare după finalizarea cercetării.
(9) Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese verbale.
(10) La stablirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurările în care fapta a fost comisă, gradul de vinovăţie al salariatului, eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(11) În baza propunerii comisiei de disciplină angajatorul va emite decizia de sancţionare.

ART.76. - (1) CIM nu poate fi desfăcut din initiativa celui care angajează, în cazurila în care prin lefe sau prin cont2actul colectiv de muncă au fost prevăzute asemenea interdicţii.
(2) Desfăşurarea activităţii qindicale, prebum şi apartenenţa la un sindicat nu pot constitui iotive pentru desfacerea CIM din initi!tiva unităţii.
(3) Pe o perioada de mhnimum 6 luni de la reluareaactivităţii, consid%rată perioada de readaptard, ralariaţii care au beneficiat de concediu de maternitatE şi/sau concediu legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani nu vor putea fi concediati pentru motivul de necorespundere profesională prevăzut de Codul muncii.

ART.77. (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu respectarea procedurii de evaluare prealabilă, stabilită prin prezentul contract colectiv de muncă.
(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională se face de către o comisie numită de către angajator. Din comisie va face parte şi un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al cărui membru este salariatul în cauză.
(3) Comisia va convoca salaiatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 15 zile înaite:
a) data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei;
b) modalitatea în care se va desfăşura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în cauză.
(5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului  se va referi la acestea numai în măsura în care salariatul în cauză a făcut obiectul formării profesionale în respectiva materie.
(6) Necorespunderea profesionlă poate fi susţinută de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunzătoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisă, orală, practică şi alte probe.
(7) În cazul în care salariatul  îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura în limitele disponibile,un alt loc de muncă. În situaţia în care nu dispune de astfel de posibilităţi, angajatorul va apela la auoritatea publică locală pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea soluţionării.
(8) În cazul în care, în urma examinării, salariatul este considerat necorespunzător profesional de către comisie, acesta are dreptul de a contesta hotărârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în temenul revăzut la alin.(8) sau dacă după formularea contestaţiei şi reexaminarea  hotărârii comisiei, aceasta este menţinută, angajatorul poate emite şi comunica decizia  de desfacere a contractului individual de muncă al salariatului, pentru motive de necorespundere profesională. Decizia astfel emisă va conţine rezultatul cercetării prealabile a salariatului în cauză.

ART.78. - (1) La încetarea contractului individual de muncă din motive  ce nu ţin de persoana salariatului, angajatorii vor acorda acestuia o compensaţie de cel puţin un salariul lunar, în afara drepturilor cuvenite la zi.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile atunci cand încetarea contractului individual de muncă a intervenit ca urmare unor motive ce nu ţin de persoana salariatului.

ART.79. - În cazul în care unitatea este pusă în situaţia de a efectua concedieri colective părţile convin asupra respectării următoarelor principii:
a) angajatorul va pune la dispoziţia sindicatului justificarea tehnico-economică în legatura cu măsurile privind posibilităţile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesională etc.;
b) justificarea tehnico-economică, împreună cu obiecţiile şi propunerile sindicatului, va fi supusă spre analiza şi avizare consiliului de administraţie sau, după caz, adunării generale;
c) În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la:
 •  metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi;
 •  atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.
Prin sintagma „timp util” se înţelege :
-         la intreprinderile cu un  efectiv sub 100 salariati, cu 15 zile inainte de notificarea prevăzută la art.711 din Codul muncii, cu modificările ulterioare;
-         la intreprinderile cu 101-250 salariati, cu 20 de zile inainte de notificarea prevăzută la art.711 din Codul muncii, cu modificările ulterioare;
-         la intreprinderile cu peste 250 salariati, cu 30 de zile inainte de notificarea prevăzută la art.711 din Codul muncii, cu modificările ulterioare.

 

ART.80. - (1) În situaţia în care disponibilizarile de personal nu pot fi evitate, conducerea unităţii va comunica în scris fiecărui salariat al cărui post urmează a fi desfiinţat dacă i se oferă sau nu un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o forma de recalificare profesională în vederea ocupării unui post în aceeaşi unitate.
(2) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi alte locuri de muncă ori aceştia refuza locul de munca oferit sau cuprinderea într-o forma de recalificare, conducerea unităţii le va comunica în scris termenul de preaviz, în condiţiile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă.
(3) Pentru situaţia în care se efectuează concedieri colective, părţile vor negocia acordarea de compensaţii băneşti cu respectarea prevederilor  legale şi/sau ale contractelor colective de muncă aplicabile.
(4) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, vor fi luaţi în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului, din motive ce nu au legătură cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri de această natură, cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării perioadei prevăzute la art 79, lit.c) din prezentul contract.

ART.81. - (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine:
a) CIM ale salariaţilor care cumulează doua sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;
b) CIM ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de vârstă standard şi stagiu de cotizare şi nu au cerut pensionarea în condiţiile legii;
c) CIM ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor.
(2) La luarea măsurii de desfacere a CIM pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:
a) dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere;
b) măsura să afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;
c) măsura sa afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii vaduvi sau divortati care au în îngrijire copii, pe intretinatorii unici de familie, precum şi pe salariaţii, bărbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani până la pensionare la cererea lor.
(3) În cazul în care măsura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de muncă, prin care s-a obligat sa presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp, administraţia nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului, dacă măsura desfacerii contractului de muncă nu-i este imputabilă.
(4) În ipoteza în care două sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.

ART.82. – (1) Unitatea care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadă de 9 luni de la luarea măsurilor de desfacere a contractului individual de muncă pentru motivele ce nu ţin de persoana salariatului are obligaţia să încunoştiinţeze în scris despre aceasta organizaţiile sindicale şi să facă publică masura.
(2) Salariatii notificaţi în acest sens au la dispozitie un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării, pentru a-si manifesta expres consimtamântul cu privire la locul de muncă oferit.

CAPITOLUL 7
Formarea profesională
ART.83. - (1) Părţile înţeleg:
a) prin termenul de formare profesională – orice procedură prin care o persoană dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesională continuă – procedura prin care o persoană avănd deja o calificare ori o profesie, dobândeste noi competenţe cognitive si functionale (deprinderi);
c) prin Comitete Sectoriale de Formare Profesională - structuri de dialog social autonom care dezvoltă, actualizează si validează calificarile din ramura respectivă de activitate.
(2) Formarea profesională şi formarea profesională continuă cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă, convenite între sindicate şi angajatori.
(3) Partile semnatare convin sa participe la elaborarea si utilizarea, pentru ramura lor de activitate, a sistemului de formare si evaluare bazat pe competenţe, sa completeze şi să elaboreze  standardele ocupationale.
(4) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului.
(5) Părţile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de către CNFPA – ca Autoritate Naţională a Calificărilor – pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale, bazat pe competenţe  şi a calificărilor care vor fi validate şi introduse în Registrul naţional al calificărilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea şi certificarea calificării salariaţilor.
(6) Formarea profesională a lucrătorilor se organizează pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii – numite la modul general – ocupaţii, cuprinse în „Clasificarea Ocupaţiilor din România” – COR, pe baza „standardelor ocupaţionale” şi a clasificărilor elaborate de comitetele sectoriale.
(7) Părţile convin să acorde întregul sprijin pentru înfiinţarea Comitetelor Sectoriale pentru Formare Profesională la nivelul ramurilor, aşa cum acestea sunt stabilite de legislaţia în vigoare.
(8) Părţile convin să acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activităţii Comitetelor Sectoriale, precum şi pentru dezvoltarea în sistem de parteneriat, la nivelul ramurilor de activitate, a unor activităţi proprii de formare profesională, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
(9) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finanţate de către angajatori, lucrătorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile, pentru program normal de lucru.
(10) Planul de formare profesională convenit între părţi face parte din CCM aplicabil.

ART.84. - (1) La încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, pentru partea privind formarea profesională se va tine seama cel puţin de următoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, a căilor de realizare; adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de comun acord de către sindicat şi angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de către unităţi;
b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii săi, la orice formă de examinare organizată în vederea absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul unităţii;
c) în cazul în care unitatea urmează sa-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, aceasta va informa şi consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajari de forta de muncă din afară;
d) în cazul în care un salariat identifica un curs de formare profesională pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un terţ, angajatorul va analiza cererea împreună cu sindicatul, rămânând la aprecierea angajatorului dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de munca şi au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile cu scoaterea integrală din activitate, dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor, sunt obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevazute de art. 81, alin. 3, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă
(2) Programele adoptate conform alin. 1 vor fi aduse la cunostinta tuturor salariaţilor în termen de 3 zile de la adoptare, prin afişare în interiorul unităţii, în locuri adecvate şi uşor accesibile pentru angajaţi.
(3) La stabilirea programelor de formare profesională, angajatorii şi sindicatele vor adopta măsurile necesare pentru încurajarea şi înlesnirea participării femeilor la acestea.

CAPITOLUL 8
Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile parţilor
ART.85. -  (1) Cu privire la medierea conflictelor de munca prevăzute de <LLNK 11999   168 10 201   0 18>Legea nr. 168/1999, dacă părţile convin printr-un proces-verbal semnat sa înceapă medierea, în termen de 48 de ore, fiecare parte va propune o lista de candidaţi din lista de mediatori numiţi de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei la nivelul judeţului unde are sediul unitatea în care s-a declansat conflictul de interese.
    (2) În situaţia în care după prima intalnire nu vor reusi sa stabilească un mediator de comun acord, procedura de mediere încetează, trecandu-se la următoarea etapa prevăzută de lege.
    (3) În cazul în care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi următoarele:
a) părţile implicate sunt obligate ca în termen de 48 de ore de la numirea mediatorului să pună la dispoziţia acestuia datele necesare; dacă mediatorul are nelămuriri, acesta poate cere părţilor, în maximum 72 de ore de la primirea actelor, relaţii scrise cu privire la revendicarile formulate, la actele depuse sau întocmite în timpul concilierii, precum şi la rezultatele acesteia;
b) în maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat sa convoace ambele părţi implicate; părţile implicate vor avea un număr egal de reprezentanţi la mediere, de regulă acelaşi număr ca şi la conciliere, şi aceleaşi persoane, dacă este posibil;
c) la fiecare intâlnire se va încheia un proces-verbal care va fi semnat de mediator şi de părţile aflate în conflict;
d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit şi a acceptat medierea; în caz contrar, medierea încetează şi se trece la următoarea etapa legală de soluţionare a conflictului.
   
ART.86.  (1) Consiliul de administraţie şi/sau organele asimilate acestuia au obligaţia de a invita reprezentanţii sindicatului să participe la şedinţele sale, în condiţiile prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot.
(2) Încunoştiinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţă. Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi şi li se va asigura accesul la documentele privind problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.

ART.87. - (1) Pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30, din Legea nr. 54/2003, angajatorul va pune la dispoziţia sindicatelor ori va asigura acestora accesul la informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest caracter.
(2) Angajatorii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile privind toate problemele importante în domeniul relaţiilor de muncă.

ART.88. - (1) Reprezentanţii aleşi ai organizaţiilor sindicale cu personalitate juridică, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu pana la 5 zile plătite pentru activităţi sindicale, fără a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiţii normale.
(2) Numărul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1, precum şi numărul de zile cumulate pe an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

ART.89. - (1) Unităţile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare, precum şi acces la echipamentul de birotică al unităţii (fax, copiator şi altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de muncă se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea acestora.
(2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietatea unităţilor ori proprietatea sindicatelor din unităţile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

ART.90. - (1) În fiecare an calendaristic, confederatiile sindicale semnatare vor asigura pregătirea pentru acţiuni sindicale şi relaţii de munca a unui număr de cel mult 9.500 de membri de sindicat din toate ramurile, pe durate de până la 15 zile.
(2) Patronatul va permite salariaţilor să urmeze cursurile de pregătire prevăzute la alin. 1, în condiţiile stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la celelalte niveluri.
(3) Modalităţile de încadrare în numărul prevăzut la alin. 1 se stabilesc de către părţile semnatare, prin comisia paritară.

ART.91. – (1) În aplicarea prevederilor <LLNK 12003    54 10 202  24 29>art. 24 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, la cererea organizaţiilor sindicale, angajatorii vor retine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiei din venitul lunar al membrului de sindicat conform prevederilor legale.
    (2) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiei se fac pe baza cererii organizaţiei sindicale la care se ataşează lista membrilor de sindicat şi semnătura acestora de acceptare a reţinerii. Lista se înaintează angajatorului la începutul fiecărui an de către sindicat si va fi actualizată ori de cate ori este nevoie, de către acesta.

ART.92. - (1) Angajatorii nu vor angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial, în perioada declansarii sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de munca ale salariaţilor aflaţi în conflict.
(2) În situaţia declansarii unor conflicte de munca, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele şi conducerea unităţii au obligaţia ca pe durata acestora sa protejeze patrimoniul unităţii şi sa asigure funcţionarea neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau sănătatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.

ART.93. - Angajatorii se obligă ca în contractele de asociere cu parteneri străini, pentru activităţi pe teritoriul României, să prevadă o clauză prin care partea străină se obligă să respecte drepturile prevăzute în contractele colective de muncă.

ART.94. - În situaţia în care angajatorii încheie contracte cu parteneri străini, potrivit cărora salariaţii din societatea comercială sau din regia autonomă vor executa unele lucrări în străinătate, condiţiile de munca, salarizarea, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi vor fi stabilite prin negocieri colective, care se vor desfasura în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul extern, negocieri colective ce devin anexa la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

ART.95. - Confederaţiile sindicale semnatare recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unităţii.

ART.96. - (1) Părţile convin sa facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unităţi, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncă, ale regulamentului intern, precum şi ale drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.
 (2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să incurajeze respectarea demnităţii fiecărei persoane, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hartuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.
(3) Definiţia hărtuirii sexuale este cea reglementată de lege.
(4) Plângerile salariaţilor în justiţie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de muncă.
(5) În situaţiile în care apar divergenţe în legatură cu executarea prevederilor contractelor colective, unităţile şi sindicatele vor incerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rămase în divergentă se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramură.

ART.97. - (1) În contractele colective de munca la nivel de unităţi se vor prevedea cheltuieli cu caracter social precum:
a) suportarea cheltuielilor prevăzute de art. 63;
b) construirea, amenajarea şi întreţinerea de crese şi grădiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine-bufet pentru salariaţi;
c) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sanitare la locurile de muncă, la capacitate corespunzătoare, cu dotare specifică, cel puţin la nivelul prevăzut în normele generale de sănătate şi securitate în muncă;
d) construirea de locuinţe;
e) aniversari, sarbatori religioase, zile dedicate copilului şi femeii.
(2) Costul acestor acţiuni se suportă din fondul social constituit potrivit legii.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevăzute la alin. 1 se face de către administraţie, cu consultarea sindicatelor.
(4) Fondurile neutilizate într-un an se reportează pentru anul următor.

CAPITOLUL 9

Dispoziţii finale

ART.98. - (1) În aplicarea prevederilor art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996, republicată, privind contractul colectiv de muncă, unităţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă, la toate nivelurile.
(2) Sumele prevăzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca bază suma de 1 leu/salariat/an, raportate la numărul mediu de salariaţi din anul precedent.
(3) Sumele constituite conform alin. 1 şi 2 vor fi distribuite astfel:
a) 1/3 din suma totală se retine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii;
b) 1/3 din suma totală se virează de contribuabil la federaţia patronală reprezentativă de ramură care a negociat contractul colectiv pentru ramura din care face parte unitatea; lista ramurilor este prezentată în anexa nr. 4; din suma astfel constituită, federaţiile patronale vor vira 50% în contul federaţiilor sindicale reprezentative semnatare ale contractelor colective de ramura; semnatarii contractului colectiv de muncă pe ramura pot conveni ca, pe viitor, contribuţia unităţilor de 1/3, prevăzută mai sus, sa fie virata într-un cont colector şi distribuita 50% pentru partea patronală şi 50% pentru partea sindicală, pe baza unui protocol semnat de ambele părţi;
c) 1/3 din suma totală se virează de unitate în contul colector "Fondul de negociere a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional", deschis la Banca ABN-AMRO BANK ROMÂNIA - S.A., cu nr. RO61ABNA4100264100090820, pentru negocierile colective la nivel naţional, care va fi destinat astfel:
    - 50% pentru partea sindicală reprezentativă la nivel naţional, semnatară a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional;
    - 50% pentru partea patronală reprezentativă la nivel naţional, semnatară a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional;
d) fondul destinat părţilor semnatare, conform lit. c), va fi repartizat fiecărei confederatii reprezentative la nivel naţional, semnatare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, în raport cu volumul implicarii în negocierile colective, cu numărul de salariaţi pe ramură, negociat în cadrul fiecăreia, aşa cum va fi stabilit de către fiecare parte pe bază de protocol;
e) mecanismele de distribuţie a fondurilor de către bancă vor fi stabilite de comisia paritară;
f) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi vira în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de munca.
(4) Unităţile economice care negociaza şi semnează contracte colective de muncă, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramură, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor de la alin. 1, 2 şi 3 şi le vor vira către federaţia patronală semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de muncă şi către contul naţional, conform alin. 3, lit. c).
(5) În cazul în care, potrivit legii, se negociază şi se încheie contracte colective de muncă la nivelul unor grupuri de unităţi, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unităţilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective la unităţile bugetare se vor constitui la nivelul fiecărei unităţi care încheie contract colectiv de muncă, cu respectarea prevederilor alin. 3.
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un cont distinct. Patronatele şi sindicatele vor urmări şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor destinate negocierii contractelor colective de muncă.
(8) Patronatele şi sindicatele vor gestiona şi utiliza fondurile destinate negocierilor colective, constituite în baza prevederilor prezentului articol, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiuni aprobate de organele proprii de conducere şi pe răspunderea fiecăruia.
(9) În aplicarea dispoziţiilor acestui articol, în contabilitatea agenţilor economici vor fi respectate prevederile metodologice comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, conform anexei 5.
(10) Contractele colective de muncă la toate nivelurile vor cuprinde prevederile acestui articol.

ART.99. - Angajatorii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.

ART.100. - (1) Ramurile de activitate pentru care se vor încheia contracte colective de munca sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.
(2) Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt considerate minime, de la nivelul cărora începe negocierea contractelor colective de muncă la celelalte niveluri, cu excepţia celor care sunt stabilite în cuantum fix sau maxim.
(3) În situaţiile în care nu se încheie contracte colective de muncă pe ramură sau grupuri de unităţi, prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel naţional sunt considerate niveluri minime, în conformitate cu prevederile art. 3, de la care începe negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi.
(4) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru părţi.

ART.101. - Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractele colective de muncă.

ART.102. - Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a contractelor colective de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urmă.

ART.103. – În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate de către sindicate în numele salariaţilor, părţile contractante vor conveni, printr-o clauza expresă, ca salariaţii asupra carora se intind efectele contractului colectiv de muncă negociat, alţii decât membrii de sindicat, să plătească o contributie pentru desfăşurarea negocierilor colective, care să nu fie mai mică de 0,6% din salariu dar care sa nu depăşească valoarea contribuţiei sindicale. Aceasta contributie urmeaza a forma un fond separat utilizat exclusiv pentru pregatirea şi desfăşurarea negocierilor colective.

ART.104. - (1) Angajatorul şi sindicatele se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii, în legatură cu modificările ce urmează să se producă în forma de proprietate a unităţii, cu consecinţele previzibile asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizarilor de personal determinate de aceste modificări.
(2) Ambele părţi vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unităţilor în condiţiile de preferinţă prevăzute în lege.
(3) În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţilor, drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.

ART.105. - Împuterniciţii organelor de conducere a organizaţiilor patronale, precum şi ai confederaţiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă; angajatorii vor asigura intrarea acestora în unitate, în conformitate cu regulamentul intern, şi protecţia în unitate, pe durata verificării, cu respectarea normativelor în vigoare.

ART.106. - Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator împreună cu sindicatele, conform legii.

ART.107. – Părţile semnatare sunt de acord ca prevederile referitoare la sănătate şi securitate în muncă, salarizare, formare profesională, anexa 2 şi anexa 4,  fără ca această enumerare să fie limitativă, să se renegocieze anual, dar nu mai târziu de luna octombrie a fiecărui an de valabilitate a prezentului contact colectiv de muncă.

ART.108. - Prezentul contract colectiv de munca a fost semnat astăzi, 17.12.2010, la Bucureşti, şi produce efecte începând cu data de 01 ianuarie 2011, în condiţiile prevăzute de art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996, republicată, şi va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişarea în unităţi, în locurile convenite cu organizaţiile sindicale.

ART. 109. – Până la data de 01 martie 2011, părţile vor revizui Anexa nr.4, cuprinzând lista ramurilor pentru care se încheie contracte colective de muncă, în concordanţă cu situaţia actuală a economiei româneşti şi vor adopta un act adiţional care va modifica în mod corespunzător Anexa nr.4.

ART. 110. –(1) Comisia de Aplicare şi Monitorizare a CCMUN 2011-2014 va analiza modificarea şi amendarea prezentului contract, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu propunerile formulate de către părţi.
(2) Comisia de negociere a CCMUN 2011-2014, în baza propunerilor formulate de Comisia de Aplicare şi Monitorizare a prezentului contract, va încheia un act adiţional care va fi depus spre înregistrare până cel târziu în data de 01 mai 2011.
-------------------------------PARTILE SEMNATARE

ORGANIZAŢIILE PATRONALE


Confederaţia Patronală din Industria Romaniei –
CONPIROM

Uniunea Generală a Industriaşilor din România –
UGIR 1903

Uniunea Generală a Industriaşilor din România –
UGIR

Confederaţia Patronală a Industriei, Serviciilor şi Comerţului
(CPISC)

Confederaţia Naţională a Patronatului Român –
C.N.P.R

 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii –
C.N.I.P.M.M.


Consiliul Naţional al Patronilor din România
(Co.N.P.R.)

Patronatul Naţional Român


Patronatul Român
(PR)

Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii
(ARACO)


Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România
(UNPCPR)

Uniunea Naţională a Patronatului Român
(UNPR)

Confederaţia Patronală „CONCORDIA”------------------------------------------

ORGANIZAŢIILE  SINDICALEC.N.S.L.R. – „Frăţia”Confederaţia Naţională Sindicală – „Cartel  ALFA”Blocul Naţional Sindical – B.N.S.Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R.Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian


------------------------

ANEXA 1
REGULAMENTUL
de organizare si funcţionare a Comisiei de Aplicare şi Monitorizare a contractului colectiv de muncă unic  la nivel national

1. Comisia de Aplicare şi Monitorizare a contractului colectiv de muncă unic  la nivel naţional – denumită mai departe Comisia - va fi compusă din câte un reprezentant al fiecărei confederaţii sindicale semnatare şi un  reprezentant al fiecărei organizaţii patronale semnatare.
Membrii Comisiei de Aplicare şi Monitorizare a contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional sunt desemnaţi de părţile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
2. Comisia se va intruni de regulă trimestrial şi la cererea oricaruia dintre membrii săi, in termen de maximum 15 zile lucrătoare de la formularea cererii, si va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenţa reprezentanţilor a  cel puţin trei confederaţii sindicale semnatare şi a cel puţin şase organizaţii patronale semnatare .
3. Comisia va fi prezidată, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecărei părţi, ales in şedinta respectivă.
4. Hotărârea adoptata potrivit prezentului regulament are putere obligatorie pentru părtile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
6. Comisia este împuternicită să formuleze interpretări ale prevederilor contractului colectiv de muncă, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilităţile unităţilor, la solicitarea uneia dintre părti, precum şi să analizeze modul în care se aplică şi este respectat contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional şi să adopte măsuri corespunzătoare în acest sens.
7. La cererea organizaţiilor patronale, a angajatorilor sau a organizaţiilor sindicale, Comisia poate verifica măsura în care clauzele contractelor încheiate la celelalte niveluri sunt în concordanţă cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivel Naţional.
-----------------------------ANEXA 2
Cotele de contribuţie ce urmează a fi suportate de salariaţii beneficiari de trimiteri la tratament balnear şi
odihnă recuperatorie cu bilete prin sindicat
Nr. crt.
Salariul de bază brut lunar (lei)
Procent din valoarea biletului
1.XI-30.IV.
01.V-15.VI.

16.VI -31.X..

1
2
3
4
5
1.
Până la 700
35
35
45
2.
700,1 - 725
40
40
50
3.
725,1 - 750
45
45
55
4.
750,1 - 775
50
55
60
5.
775,1 - 800
55
60
65
6.
800,1 - 825
60
65
70
7.
825,1 - 850
65
70
75
8.
850,1 - 900
70
75
80
9.
900,1 - 950
75
80
85
10.
950,1 - 1000
80
85
90
11.
1000,1 - 1050
85
90
95
12.
1050,1 - 1100
90
95
100
13.
1100,1 – 1150
95
100
100
14.
Peste 1150
100
100
100

Notă:
(1)   Prezenta anexă se reface după fiecare negociere salarială anuală.
(2)   Cuantumurile salariilor de bază brute lunare din coloana 2 sunt cele corespunzătoare lunii ianuarie a fiecărui an de valabilitate a prezentului Contract colectiv de muncă, la care se adaugă majorările salariale ulterioare.

-----------------------------
ANEXA 3
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
încheiat si înregistrat sub nr. .../..... în registrul general
de evidenta a salariaţilor*)

    A. Părtile contractului
    Angajator - persoana juridică/fizică .........................., cu sediul/domiciliul în ......................., înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din ........ sub nr. ....., cod fiscal ..................., telefon ....................,autorizat să desfăşoare activităţi principale având cod CAEN ......................., reprezentata legal prin ........................, în calitate de ....................,
    şi
    salariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., str. ............ nr. ...., judetul ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...... nr. ......, eliberat/eliberată de ............... la data de .............., CNP ..............., permis de muncă seria ....... nr. .......... din data ...............,
    am încheiat prezentul contract individual de muncă în urmatoarele conditii asupra cărora am convenit:

    B. Obiectul contractului: ......................................

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminată, salariatul/salariata ....................... urmând să înceapă activitatea la data de ....................;
    b) determinată, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între data de .................... şi data de .................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.

    D. Locul de munca
    1. Activitatea se desfasoară la .................................
    2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...............................

    E. Felul muncii
    Funcţia/meseria ........................................ conform Clasificării ocupaţiilor din România

    F. Atribuţiile postului
    Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă*).

   G. Condiţii de muncă:
    1. Activitatea se desfasoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
    2. Activitatea prestată se desfăşoară în conditii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ...... ore/zi, ............ ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmează: .................... (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil/ regulamentului intern.
    2. O fractiune de normă de .......... ore/zi, .......... ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ..... (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile contractului colectiv de muncă aplicabil/ regulamentului intern.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlaturării consecintelor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihna este de .................... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
    De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ............ .

J. Salariul:
    1. Salariul de bază lunar brut: .... lei
    2. Alte elemente constitutive:
    a) sporuri ...;
    b) indemnizaţii ...;
    c) alte adaosuri ... .
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru, în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbatori legale se compensează cu ore libere plătite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codul muncii.
    4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ...

K. Drepturi şi obligaţii ale părtilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:
    a) echipament individual de protecţie ...;
    b) echipament individual de lucru ...;
    c) materiale igienico-sanitare ...;
    d) alimentaţie de protectie ...;
    e) alte drepturi şi obligatii privind sănătatea şi securitatea în muncă ...

    L. Alte clauze:
    a) perioada de probă este de .............zile;
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi/sau contractului colectiv de muncă;
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi/sau contractului colectiv de muncă;
    d) în cazul în care salariatul urmează sa-şi desfăşoare activitatea în străinatate, informatiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
    1. Salariatul are, în principal, urmatoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de sanse şi de tratament;
    e) dreptul la sănătate şi securitate în muncă;
    f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.
    2. Salariatului îi revin, în principal, urmatoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligaţia de fidelitate fată de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
    d) obligaţia de a respecta măsurile de sănătate şi securitate a muncii în unitate;
    e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitaţii lor;
    b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
    4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
    e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. Dispozitii finale

    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivelul:
-         angajatorului ……………………….;
-         grupului de angajatori………………;
-         ramurii ……………………;
-         naţional.................................

    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncă s-a incheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în legatură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanta judecătoreasca competentă material şi teritorial, potrivit legii.

            Angajator,                                                                                   Salariat,
            ..................                                                                                  ..............

         Reprezentant legal,
         ........................

    Pe data de ................................... prezentul contract înceteaza în temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.


                                   Angajator,
                                        ............
                       ------------------------

ANEXA NR.4
Lista ramurilor pentru care se încheie contracte colective de muncă*)

Prezenta listă se va adăuga CCMUN 2011-2014 după aplicarea art. 108 din prezentul contract.
ANEXA 5
PREVEDERI METODOLOGICE
aplicabile operatiunilor contabile la constituirea fondului destinat activitatilor ocazionate de negocierile colective, elaborate de Ministerul Finantelor Publice - Directia generala a contabilitatii
Fondul ce se constituie din contributia patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective, prevăzut la art. 11(3) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, şi la art. 98 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional se înregistrează în contabilitate astfel:
1. În contabilitatea agenţilor economici
a) 635 "cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" (analitic distinct)
= 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"
- cu sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă la toate nivelurile;
b) 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" (analitic distinct)
= 118 "Alte fonduri" (analitic distinct)
- cu suma reprezentând 1/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform celor mentionate la litera a), retinută ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii;
c) 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" (analitic distinct)
= 5121 "Conturi la bănci, in lei"
- cu suma reprezentând 2/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform celor mentionate la litera a), virată de către unitate la federaţia patronală semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sau, dupa caz, la organizaţia (asociaţia) patronală care este afiliată direct unei confederaţii patronale reprezentative semnatare a Contractului colectiv de muncă la nivel naţional;
d) 118 "Alte fonduri" (analitic distinct)
= 5121 "Conturi la bănci, în lei"
- cu suma reprezentând 50% din suma reprezentând 1/3, înregistrată în contabilitate conform celor mentionate la litera b), virată de către unitate la organizaţiile sindicale cu care au fost negociate şi semnate contractele colective de muncă la nivelul unităţii;
e) Conturi din clasa 6 (analitice distincte)
= % 404, 5121, 5311 etc.
- în cursul lunii, cu cheltuielile efectuate de unitate, după natura lor, pe seama fondului destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii, în limita sumelor reţinute cu această destinaţie;
f) 118 "Alte fonduri"(analitic distinct)
= 758 "Alte venituri din exploatare"
- la sfârşitul lunii, diminuarea fondului destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii, cu totalul cheltuielilor efectuate de unitate în cursul lunii pe seama acestuia;
2. În contabilitatea instituţiilor publice
a) % = 231 (analitic distinct)
410, 420 etc. art. (30.07)
- cu sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă la toate nivelurile;
b) 231 (analitic distinct)
= % 700, 120 etc.
- cu suma reprezentând 1/3 din suma totală, înregistrata în contabilitate conform celor mentionate la litera a), retinută ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii;
concomitent
119.01
337 (analitic distinct)
- cu suma reprezentând 1/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform celor mentionate la litera a), retinută ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii;
c) 231 (analitic distinct)
= % 700, 120 etc.
- cu suma reprezentând 2/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform celor mentionate la litera a), virată de către unitate la federaţia patronală semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sau, dupa caz, la organizaţia (asociaţia) patronală care este afiliată direct unei confederaţii patronale reprezentative semnatare a Contractului colectiv de muncă la nivel naţional;
d) 337 (analitic distinct)
= 119.01
- cu suma reprezentând 50% din suma reprezentând 1/3 înregistrată în contabilitate conform celor mentionate la litera b), virată de către unitate la organizaţiile sindicale cu care au fost negociate şi semnate contractele colective de muncă la nivelul unităţii;
e) 421 =
119.01
- cu cheltuielile efectuate de unitate pe seama fondului destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii, în limita sumelor reţinute cu această destinaţie;
f) 337 (analitic distinct)
= 421
- la finele anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din fondurile cu destinatie specială (fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii), potrivit contului de execuţie.
3. În contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ (federaţii patronale, organizaţii/asociaţii patronale, confederaţii patronale, organizaţii sindicale abilitate)
- înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate prin contul de disponibil cu destinaţie specială pentru constituirea fondului din contribuţia patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective
513 "disponibil cu destinaţie specială"
= 791"venituri cu destinaţie specială"
- înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor efectuate, potrivit legii, pe seama fondului din contribuţia patronatului, destinat activitaţilor în domeniul negocierilor colective
% Conturi din clasa 6 (analitice distincte privind activităţile cu destinaţie specială)
= % 401, 513, 5311 etc.
- la sfârşitul lunii, închiderea contului de venituri şi a conturilor de cheltuieli privind fondul din contribuţia patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective
1201.02 "Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială"
= % Conturi din clasa 6 (analitice distincte privind activităţile cu destinaţie specială)
si
791"Venituri cu destinaţie specială"
= 1201.02 "Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială"
Potrivit prevederilor pct. 98 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1591/1998, excedentul privind activităţile cu destinaţie specială nu se repartizează, fiind trecut la contul 1071.02 "Rezultatul reportat al activităţilor cu destinaţie specială". Această dispoziţie se aplică şi în cazul excedentului fondului din contribuţia patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective.
Pâna la aprobarea prin ordin al ministrului finanţelor a introducerii în planul de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ a unor conturi sintetice de gradul II specifice veniturilor fondului din contribuţia patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective şi disponibilităţilor acestuia, persoanele juridice fără scop lucrativ abilitate pot deschide analitice distincte, în funcţie de necesităţi, în cadrul conturilor sintetice de gradul I, 791 "Venituri cu destinaţie specială" şi 513 "Disponibil cu destinaţie specială".

Director general,                                                                       Şef serviciu,

ANEXA 6


LISTA
ramurilor şi sectoarelor în care prin convenţia părţilor de la nivelul CCMUNN, se pot aplica prevederile Art.111 din Codul Muncii, referitoare la perioade de referinţă mai mari de 3 luni dar care să nu depăşească 12 luni 1. Agricultură, piscicultură şi pescuit.
 2. Silvicultură, economia vânatului, apelor şi protecţia mediului.
 3. Industria alimentară, a băuturilor şi tutunului.
 4. Exploatarea şi prelucrarea lemnului.
 5. Construcţii.
 6. Comerţ.
 7. Turism, hoteluri şi restaurante.
 8. Transporturi.
 9. Materiale de construcţii şi ciment.
10.  Energie electrică, termică, petrol şi gaze.
11.  Din ramura chimie şi petrochimie: sectorul îngrăşăminte chimice
Anexa nr. 7.


MEMBRII COMISIEI DE NEGOCIERE

Confederaţia patronală
Confederaţia sindicală

CONPIROM

Chiriac Constantin
Voinea Marin
Marin Ion

CNSLR – FRAŢIA

Sorin Stan
Lucian Vasilescu

C.N.P.R

Gheorghe Dinu

CNS CARTEL ALFA

Bogdan Iuliu Hossu
Romulus Niţă

C.N.I.P.M.M.R.
Ana Bontea
Dumitru Vieru
B.N.S.
Ovidiu Jurca
Ion Pisc
Mariana Kniesner
U.G.I.R.
Dragoş Mihalache
Ştefan Rădeanu
C.S.D.R.
Iacob Baciu
Nicolae Creţu
Sabin Rusu

U.G.I.R. 1903

Ioan Cezar Corâci
Constantin Vasilescu
Romulus Dascălu

C.S.N. MERIDIAN

Ion Albu
Boiciuc Gheorghe
Stoicescu Marian

Co. N. P. R.
Gabriel Ceacalopol
Nica Victor
Eugen Răducănescu

P.N.R.
Florian Costache
Augustin Hagiu

A.R.A.C.O.
Mircea Oros
Gabriel Mocanu

 

C.P.I.S.C.
Adrian Izvoranu


U.N.P.C.P.R.
Costel Olteanu
Daniel Botanoiu

C. P. Concordia
Gheorghe C. Simion
Eduard Floria
Magda Volonciu


Uniunea Naţională a Patronatului Român
Marian Petre Miluţ
Alexandru Mărgăritescu
Domnica Nuţă


 
 

--------------------------------


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu